NOTOS
Gönlüm Bir Kap? (??? ???)

 

Leyla Sad?ki
Çeviren: Makbule Aras 

 

 

Pencerenin önündeyim. Pencerenin öte yan? d?? dünyam benim. Motor sesi. Di?er binalar. Gidi? ve geli?ler. Tart??ma Soy a?ac?, a?aç yapraklar?yla süslü camlar.  Gözümün cam? ?effaf ve yüzeyinde keskin güne? yay?l?yor. ?nsanlar pencereden çakt?rmadan bakt?klar?nda, bir evin kap?s? aç?ld???nda ve onun ard?nda kap?y? çalan içeri buyur edildi?inde ne dü?ünürler? ?nsanlar olup bitenleri ö?renmek için ba?lar?n? pencereden uzatt?klar?nda ne dü?ünüyorlar? Bir evin kap?s? aç?ld???nda kap?y? çalan ki?i ho? gelmi? oluyor.
Kap? çal?yorlar. Aç?l?yor kap?. ?çeri giriyorlar. Oturuyorlar. Gülüyorlar. Gidiyorlar. Kapan?yor kap?.
Kap? çal?yorlar. Aç?l?yor kap?. ?çeri giriyorlar. Oturuyorlar. A?l?yorlar. Gidiyorlar. Kapan?yor kap?.
Yeniden aç?l?yor. ?çeri giriyorlar. Ev sahibiyle gidiyorlar. Kapan?yor.
Kap? çal?yorlar. Kimse yok. Aç?lm?yor kap?. ?çeri girmiyor kimse. Gülmüyor kimse. A?lam?yor kimse. Kapanm?yor kap?. Kapal?ym??. m?? . m??. m??.
Kap? çalm?yorlar. Kap?n?n ard?nda durmuyorlar. Kap?n?n yan?ndan geçmiyorlar. Aç?lmayan, kimsenin geçmedi?i, örtülmeyen kap?, kap? de?ildir.
Gönlüm kargalar?n üstüne konmad???, bir h?rs?z?n üstünden a?a?? atlamad??? ve güne?in ard?nda batmad??? bir duvar… Belki  içinde bir dev var ya da deve benzeyen bir yarat?k. Dev kom?ular?n tanr?s?yla ayn? olmayan yabanc? bir tanr?d?r. Duvar? parçalay?p ç?k?yor içinden. Rüzgâr pencere kanatlar?n? birbirine vuruyor. Dev içeri giriyor. Evde yok kimse. Mobilyalar tozlanm??. Y?k?k dökük bir ev. Dev evi yeniden yap?yor. Ev sahibi ortaya ç?k?yor Diyor ki bu onun arsas?d?r. O mülkiyet zamiridir. D??ar?y?  izledi?i bir penceresi, geçti?i bir kap?s? ve içinde süründü?ü odalar? vard?. ?imdi o kap? ve duvarlar olmasa da , güne?in ???d??? ba?ka pencereler ç?km?? ortaya.  Ondan geçilen ba?ka bir kap? var olmu? ve hepsi mülkiyet zamirine aittir. Her ?ey onundur. Dev ve mülkiyet zamiri birbiriyle sava?makta. Evin sahibi galip çünkü toprak onun; ama pencereler kimsenin de?il. Kap?lar kimsenin de?il. Tanr? da kimsenin degil. Hiçkimse hiçbir ?ey istemiyor. Hiçbir ?ey hiç kimseyi istemiyor. ?stemek de bir ?ey istemiyor. Hiçbir olay meydana gelmeyecek. Her ?ey ray?nda hareket edecek. Hareket, ba?tan sona do?ru, sondan ba?a do?ru. Ba?tan ba?a do?ru. Sondan sona do?ru ve sondan hiçbir yere do?ru ba?lamayacak. Hiç var m?d?r? “E?er yoksa niçin her cümlenin içinde bir kere tekrar edilmi?.” Hiçten daha büyük bir ?ey var m?? >Her ?ey hiç kümesi alt?nda< hiçten hiçe ve ans?z?n hiçle. Vara hiçle diyoruz. >Ben hiçle oldum> >sen hiç> o hiçle> >biz hiç> >hiçleyim >hiçbir?eyle> hiçle> Hiçiz> hiçsiniz >hiç>  hiç üçüncü ço?ul ?ah?st?r. (Ba?ka bir anlat?mla yok olan her ?ey hiçtir. Her ?ey bizden kay?pt?r. Her ?ey hiç. (Ben kendimden kay?b?m. Ben hiç. Kim haz?rd?r.) o hiçle.) biz hiçleyiz ve tanr? hiç ve sen hiç ben ve siz hiç söz ve evren hiç içinde hiç. Zaman hiç. Hiçten geçmek için hiç oluyorum. Hiçte hiçliyorum. Hiçle oluyorum ve bir hikaye hiçliyorum. Gönlümün kapatt??? bir kap?dan ve beynimin kurdu?u bir evden ve den bir evren olan cismim)

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

???:

?????: